Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Димитър Иванов Райков, д.м.

ПРИСЪЖДАНЕ НС "ДОКТОР НА НАУКИТЕ" ​ ​
   Дата на публикуване: 31.05.2017 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Mедицина
Научна специалност: „Ортопедия и травматология"
Факултет Медицина
Първично структурно звено Катедра „Ортопедия и травматология"
Кандидат:доц. д-р Димитър Иванов Райков, д.м.
Тема на дисертационния труд:„Консервативно лечение на вродено еквиноварусно ходило. Методът на Понсети-утвърден стандарт"
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-131/ 26.04.2017 г.Изготвя
Председател Доц. д-р Руслан Асенов Попстефанов, д.м.Становище
Външен член Проф. д-р Димитър Енчев Камбуров, д.м.н.Рецензия
Външен член Проф. д-р Христо Димитров Георгиев, д.м.н.Рецензия
Външен член Доц. д-р Свилен Христов Тодоров, д.м.Рецензия
Външен член Проф. д-р Диян Енчев Милушев, д.м.Становище
Външен член Доц. д-р Борис Иванов Матев, д.м.  Становище
Вътрешен член Доц. д-р Илия Тодоров Тодоров, д.м.Становище
 
Вътрешен член Проф. д-р Явор Петков Енчев, д.м.н. 
Външен член Доц. д-р Йордан Кондев Андонов, д.м. 
Автореферат ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 16.06.2017 г. /петък/,

от 14.00 ч. в III-та аудитория на МУ  - Варна.