Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Джендо Атанасов Джендов

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 18.05.2017 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.2. Стоматология
Научна специалност:„Ортопедична стоматология"
Факултет  Дентална медицина
Първично структурно звеноКатедра „Протетична дентална медицина"
Кандидат:д-р Джендо Атанасов Джендов
Тема на дисертационния труд: „Неснемаеми протезни конструкции от Co-Cr сплави, изработени чрез технологии с добавяне на материал"
Научни ръководители: 

Доц. инж. Цанка Димитрова Дикова, д.т

Гл. ас. д-р Ивета Пламенова Катрева-Бозукова, д.м.

Заповед на Ректора за състав на НЖ  Р-109-121/ 06.04.2017 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Методи Захариев Абаджиев, д.м.н. - хабилитиран по специалност протетична дентална медицина, Ръководител Катедра „Протетична дентална медицина" при МУ – ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Трифон Атанасов Михайлов, д.м. – хабилитиран по специалност протетична дентална медицина, гр. ПловдивРецензия
Външен членПроф. д-р Явор Стефанов Калъчев, д.м. – хабилитиран по специалност протетична дентална медицина, МУ-ПловдивСтановище
Външен членПроф. д-р Стефан Иванов Сиромашки, д.м. – хабилитиран по специалност протетична дентална медицина, гр. ПловдивСтановище
Вътрешен членДоц. инж. Цанка Димитрова Дикова, д.т – хабилитиран по специалност материалознание и технология на машиностроителните материали, Зам.- декан по УД, Факултет „Дентална медицина" при МУ -ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Стоян Георгиев Кацаров, д.м - хабилитиран по специалност протетична дентална медицина, МУ-Варна 
Външен членПроф. д-р Божидар Иванов Йорданов, д.м. – хабилитиран по специалност протетична дентална медицина, МУ-София 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 02.06.2017 г. (петък) от 13.00 часа в аудитория „Доц. Димитър Клисаров" в сградата на Факултет „Дентална медицина" при МУ – Варна. ​ ​