Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Добрин Христов Бояджиев

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
Дата на публикуване: 04.12.2017 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Офталмология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Очни болести и зрителни науки"
Кандидат:Д-р Добрин Христов Бояджиев
Тема на дисертационния труд:„Навици за УВ протекция на очите и иновативна концепция за ранна детекция и проследяване на обективните увреждания на преден очен сегмент"
Научен ръководител: Проф. д-р Христина Николова Групчева, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-408/ 27.11.2017 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Христина Николова Групчева, д.м.н. – специалност „Офталмология", МУ- ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Ива Тодорова Петкова д.м. – специалност „Офталмология", МУ-СофияРецензия
Външен членДоц. д-р Геновева Иванова Алексиева д.м. – специалност „Офталмология ", гр. СофияРецензия
Външен членДоц. д-р Виолета Силви Чернодринска, д.м. – специалност „Офталмология", МУ-СофияСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Бинна Николаева Ненчева, д.м. – специалност „Офталмология", МУ- ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Яна Манолова Манолова, д.м. – специалност „Офталмология", МУ- Варна 
Външен членДоц. д-р Марин Ангелов Атанасов, д.м. – специалност „Офталмология", МУ- Пловдив 
Автореферат ​ ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе 18.12.2017 г.  от 12:00 ч.

в зала 214 на „Очна болница" - СБОБАЛ - Варна