Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Добринка Миткова Дамянова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 08.06.2017 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.2. Стоматология
Специалност:„Детска стоматология"
ФакултетДентална медицина
Първично структурно звеноКатедра „Детска дентална медицина"
Кандидат:д-р Добринка Миткова Дамянова
Тема на дисертационния труд:„Профилактика и лечение на началния дентален кариес с флуорни лакове в детска възраст от 3 до 6 години"
Научен ръководител:  Проф. д-р Владимир Емануилов Панов, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-126/06.04.2017  г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Владимир Емануилов Панов, д.м.н. – хабилитиран по специалност орална патология, Ръководител Катедра „Консервативно зъболечение и орална патология", МУ-ВарнаСтановище
Външен членАкад. проф. д-р Николай Иванов Попов, д.м.н. – хабилитиран по специалност протетична дентална медицина, гр. СофияРецензия
Вътрешен членДоц. д-р Радосвета Стоянова Андреева-Борисова, д.м. – хабилитиран по специалност детска дентална медицина, Ръководител Катедра "Детска дентална медицина", МУ-ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Емилия Христова Георгиева, д.м. – хабилитиран по специалност педиатрия, гр. СофияСтановище
Външен членДоц. д-р Катерина Димитрова Иванова, д.м. – хабилитиран преподавател по детска дентална медицина, гр. ПловдивСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Проф. д-р Стефан Василев Пеев, д.м.н. 
Външен член Доц. д-р Емилия Крумова Петкова, д.м. 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 23.06.2017 г. (петък) от 14.00 часа в аудитория „Доц. Димитър Клисаров" в сградата на Факултет „Дентална медицина" при МУ – Варна. ​ ​