Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Кандидати: д-р Евгения Денчева Калевска, д.м.,

 д-р Дарина Кирилова Георгиева-Христова, д.м.,

 д-р Валентина Георгиева Игнатова-Вълкова, д.м.ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ

   Дата на публикуване: 07.03.2017 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Специалност: „Нервни болести"
Структурно звено Факултет „Медицина"
Първично структурно звено Катедра „Нервни болести и невронауки"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 95/ 29.11.2016 г.
Кандидати:

 д-р Евгения Денчева Калевска, д.м.,

 д-р Дарина Кирилова Георгиева-Христова, д.м.,

 д-р Валентина Георгиева Игнатова-Вълкова, д.м.


Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-28/ 27.01.2017 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Ара Гарабед Капрелян, д.м.н.  – Ръководител Катедра „Нервни болести и невронауки", МУ-Варна Рецензия
Външен член Проф. д-р Димитър Богданов Масларов, д.м.н. – Началник Клиника по Нервни болести, ПМБАЛ – София ЕАД Рецензия
Външен член Проф. д-р Николай Йорданов Пенков, д.м.н. – Изпълнителен директор СБАЛК – Варна, Български кардиологичен институт Становище
Външен член Доц. д-р Пламен Стоянов Божинов, д.м.н. – Ръководител Катедра „Неврология и неврохирургия", МУ – Плевен Становище
Вътрешен член  Проф. д-р Силва Петева Андонова-Атанасова, д.м.н. – Катедра „Нервни болести и невронауки", МУ-Варна Становище
Вътрешен член Проф. д-р Димитър Миленов Минчев, д.м.  – Катедра „Нервни болести и невронауки", МУ-Варна до 18.03.2012 г. Становище
Вътрешен член Доц. д-р Александра Живкова Цукева-Сантева, д.м. - Катедра „Нервни болести и невронауки", МУ-Варна Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Даниела Йорданова Арабаджиева, д.м.  – Катедра "Нервни болести и невронауки", МУ-Варна 
Външен член Доц. д-р Мая Пенкова Дановска-Младенова, д.м. – Катедра „Неврология и неврохирургия", МУ - Плевен 

Резюмета на научните трудове на д-р Евгения Денчева Калевска, д.м.

Резюмета на научните трудове на д-р Дарина Кирилова Георгиева-Христова, д.м.

Резюмета на научните трудове на д-р Валентина Георгиева Игнатова-Вълкова, д.м.

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 07.04.2017 г. (петък) от 11.00 ч. в зала Докторантско училище (III-ти етаж) на Медицински университет - Варна.