Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Деян Стоянов Хрусафов

​​

​                                                                       ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР"​ ​ ​
   Дата на публикуване: 14.09.2016 г.
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Психиатрия"
Факултет  Медицина
Първично структурно звеноКатедра „Психиатрия и медицинска психология"
Кандидат:д-р Деян Стоянов Хрусафов
Тема на дисертационния труд: „Биологични маркери при първи шизофренен епизод"    
Научни ръководители: 

 Проф. д-р Риналдо Шишков, д.м.н.

 Доц. д-р Петър Маринов, д.м.

Заповед на Ректора за състав на НЖ  Р-109-293/ 01.08.2016 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Риналдо Савов Шишков, д.м.н. – Катедра „Психиатрия и медицинска психология", Медицински университет - ВарнаСтановище
Външен членДоц. д-р Мая Йорданова Стоименова-Попова, д.м. – Катедра „Психиатрия и медицинска психология" при Медицински университет – ПлевенРецензия
Вътрешен членДоц. д-р Христо Василев Кожухаров, д.м. – Ръководител  Катедра „Психиатрия и медицинска психология", Медицински университет - Варна​Рецензия
Външен членДоц. д-р Калоян Руменов Стойчев, д.м. – Катедра „Психиатрия и медицинска психлогия" при Медицински университет – ПлевенСтановище
Външен членДоц. д-р Стефан Петров Попов, д.м. – УМБАЛ „Св. Георги" ЕАД, Медицински Университет – ПловдивСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Петър Милчев Петров, д.м. – Катедра „Психиатрия и медицинска психология", Медицински университет - Варна 
Външен член Полк. доц. д-р Тони Славчев Дончев, д.м. – Началник на клиника "Психиатрия" ВМА, гр. София 
Автореферат
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 28.09.2016 г. (сряда) от 11.00 ч. в аудитория „Проф. Вл. Иванов" на МБАЛ „Св. Марина" ЕАД, гр. Варна. ​ ​​