Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Владимир Емануилов Панов, д.м. ​

                                                            ПРИСЪЖДАНЕ НС "ДОКТОР НА НАУКИТЕ" ​ ​
   Дата на публикуване: 01.09.2016 г.
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.2. Стоматология
Научна специалност: „Терапевтична стоматология"
Факултет Дентална медицина
Първично структурно звено Катедра „Консервативно зъболечение и орална патология"  
Кандидат:Доц. д-р Владимир Емануилов Панов, д.м.
Тема на дисертационния труд:„Промени в оралната среда и общи заболявания"  
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-235/ 29.06.2016 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Стефан Василев Пеев, д.м.н. – Ръководител Катедра „Пародонтология и дентална имплантология" при ФДМ - Варна Рецензия
Външен член Акад. проф. д-р Богдан Николов Петрунов, д.м.н. - Председател на Отделение по медицински науки на БАНРецензия
Вътрешен член Проф. д-р Ангелина Илиева Киселова-Янева, д.м.н. - Катедра „Консервативно зъболечение и детска дентална медицина", МУ – Варна до 25.05.2012 г. Рецензия
Външен член Акад. проф. д-р Николай Иванов Попов, д.м.н -
гр. София
Становище
Външен член Проф. д-р Елена Йоакимова Дюлгерова-Танева, д.м.н. - гр. София Становище

Външен член

 Проф. д-р Лидия Георгиева Катрова, д.м. - Катедра „Обществено дентално здраве" при МУ-София

 

Становище
Вътрешен член Доц. д-р Тихомир Добринов Георгиев, д.м.н. - Ръководител Катедра „Oрална и лицево-челюстна хирургия"Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Проф. д-р Димитричка Дучева Близнакова, д.м. - Директор на Медицински колеж, МУ-Варна  
Външен член Доц. д-р Георги Томчев Томов, д.м. - Катедра „Пародонтология и заболявания на оралната лигавица" при МУ-Пловдив  
Автореферат
​​Заседанието на Научното жури ще се проведе на 27.09.2016 г. от 13.30 ч. в аудитория „Доц. Димитър Клисаров" на ФДМ, МУ - Варна. ​ ​