Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Преслав Пламенов Пенев

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​​ ​
   Дата на публикуване: 16.09.2016 г.
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Ортопедия и травматология"  
Факултет  Медицина  
Първично структурно звеноКатедра „Ортопедия и травматология"  
Кандидат:д-р Преслав Пламенов Пенев
Тема на дисертационния труд: „Съвременни аспекти на диагностиката и лечението на лигаментарните увреди на литералната колона на глезенната става"     
Научен ръководител:  Доц. д-р Димитър Иванов Райков, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ  Р-109-229/ 24.06.2016 г.Изготвя
Председател Доц. д-р Димитър Иванов Райков, д.м. - Ръководител Катедра „Ортопедия и травматология", МУ - Варна Становище
Външен член
 Проф. д-р Христо Димитров Георгиев, д.м.н. - Началник клиника УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев",
гр. София
Рецензия
Вътрешен член Доц. д-р Руслан Асенов Попстефанов, д.м. - Катедра „Ортопедия и травматология", МУ - ВарнаРецензия
Външен член Проф. д-р Димитър Енчев Камбуров, д.м.н. - професор по ортопедия и травматология, гр. Варна Становище
Външен член Доц. д-р Свилен Христов Тодоров, д.м. - Катедра „Ортопедия и травматология", МУ - ПлевенСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Проф. д-р Радослав Стоянов Радев, д.м. - Катедра "Хирургически болести", Декан на Факултет „Медицина", МУ-Варна 
Външен член
 Доц. д-р Пенчо Косев Пенчев, д.м. - завеждащ Клиника по ортопедия и травматология, МБАЛ -
гр. Русе
 
​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 07.10.2016 г. /петък/ от 11:30 ч.
в III-та аудитория, сграда Ректорат на Медицински университет - Варна.    ​ ​