Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ас. Джени Пенчева Чернева-Георгиева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 15.11.2017 г. ​ ​
Област на висше образование:4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление
Професионално направление:4.3. Биологически науки
Специалност:„Ботаника"
ФакултетФармация
Първично структурно звеноКатедра „„Биология"
Кандидат:Ас. биол. Джени ПенчеваЧернева – Георгиева
Тема на дисертационния труд:„Биоразнообразие и приложение  на лекарствените растения от Северно-Черноморските влажни зони в етноботаниката"

Научен ръководител: 

 

Научен консултант:

Доц. Добри Лазаров Иванов, д.б.

 

Проф. д.б.н. Марияна Владимирова Филипова-Маринова


Заповед на Ректора за състав на НЖ № P-109- 323/ 04.10.2017 г.Изготвя
Председател Доц. Добри Лазаров Иванов, д.б.Становище
Външен член Проф. Майя Петрова Стойнева, д.б.н.Рецензия
Вътрешен член Доц. Йоана Димитрова Киселова-Кънева, д.б.Рецензия
Външен член Доц. Благой Ангелов Узунов, д.б.Становище
Външен член Доц. д-р Ваня Петрова Колева, д.б.Становище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. Милка Аспарухова Нашар, д.ф. 
Външен членДоц. д-р Димчо Захариев Иванов, д.б. 
Автореферат ​ ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе 01.12.2017 г. от 10.30 ч. в III аудитория (816) на Факултет „Фармация",  Медицински университет-Варна