Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Елияна Панайотова Иванова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 06.06.2017 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Епидемиология"
ФакултетОбществено здравеопазване
Първично структурно звеноКатедра „Хигиена и епидемиология"
Кандидат:д-р Елияна Панайотова Иванова
Тема на дисертационния труд:Епидемиологична ефективност, организация и управление  на имунизационното дело във Варненска област
Научен ръководител: Доц. д-р Румен Константинов, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-143/ 03.05.2017 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Румен Петров Константинов, д.м. – Медицински университет – Варна, специалност ЕпидемиологияСтановище
Външен членПроф. д-р Тодорка Траянова Димитрова, д.м. – Медицински университет – София, специалност ЕпидемиологияРецензия
Външен членПроф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, д.м. – Медицински университет – София, специалност ЕпидемиологияРецензия
Външен членДоц. д-р Йорданка Иванова Митова-Минева, д.м. – Медицински университет – София, специалност ЕпидемиологияСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Анна Божидарова Кирчева, д.м. – Медицински университет – Варна, специалност ЕпидемиологияСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Цонко Паунов Паунов, д.м. – хабилитиран по специалност епидемиология, МУ – Варна 
Външен членДоц. д-р Димитър Шаламанов, д.м. - хабилитиран по специалност епидемиология, МУ - Плевен 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 23.06.2017 г. (петък) от 10.00 часа в зала Панорама на РЗИ - Варна. ​ ​