Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Евгени Владимиров Димитров

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 08.02.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.2. Стоматология
Специалност:„Детска стоматология"
ФакултетДентална медицина
Първично структурно звеноКатедра „Детска дентална медицина"
Кандидат:Д-р Евгени Владимиров Димитров
Тема на дисертационния труд:„„Приложение на преформирани метални коронки при втори клас кариозни лезии на временни молари"  "
Научен ръководител: Доц. д-р Радосвета Стоянова Андреева-Борисова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-420/ 30.11.2017 г.
ПредседателДоц. д-р Радосвета Стоянова Андреева-Борисова, д.м. - специалност „Детска стоматология", Медицински университет - ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Снежанка Запрянова Топалова-Пиринска, д.м. – специалност „Терапевтична стоматология", Медицински университет – СофияРецензия
Вътрешен членПроф. д-р Вера Борисова Крумова, д.м. – специалност „Ортодонтия", Медицински университет - ВарнаРецензия
Външен членДоц. д-р Ани Божидарова Белчева-Криворова, д.м. – специалност „Детска стоматология", Медицински университет - ПловдивСтановище
Външен членДоц. д-р Лилия Борисова Дойчинова, д.м. - специалност „Детска стоматология", Медицински университет - СофияСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Стефан Василев Пеев, д.м.н. – специалност „Дентална имплантология", Медицински университет - Варна 
Външен членДоц. д-р Ася Захариева Кръстева-Панова, д.м. – специалност „Терапевтична стоматология", Медицински университет - София 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе 23.02.2018 г. (петък) от 14.00 ч. в аудитория
„Доц. д-р Димитър Клисаров" на ФДМ, МУ- Варна