Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Гълъбина Петрова Тарашоева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 24.11.2017 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Психиатрия"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Психиатрия и медицинска психология"
Кандидат:д-р Гълъбина Петрова Тарашоева
Тема на дисертационния труд:„Някои аспекти на ефективност на психодрама терапията при пациенти с паническо разстройство"

 

Научен ръководител: 

Проф. д-р Христо Василев Кожухаров, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ№ Р-109-398/ 13.11.2017 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Христо Василев Кожухаров, д.м.Становище
Външен член Проф. Георги Нейчев Ончев, д.м.н.Рецензия
Вътрешен член Проф. д-р Риналдо Савов Шишков, д.м.н.Рецензия
Външен член Проф. д-р Надежда Борисова Витанова, п.н.Становище
Външен членДоц. д-р Соня Женкова Тотева, д.м.Становище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. Иван Стоянов Александров, д.пс. 
Външен членПроф. Валери Стоилов Стоянов, д.пс. 
Автореферат ​ ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе 11.12.2017 г. /понеделник/ от 11.00 ч. в Рапортна зала, ет. 4 на Психиатрична клиника към МБАЛ „Св. Марина" ЕАД - Варна.