Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Ганка Йорданова Бекярова, д.м.

ПРИСЪЖДАНЕ НС "ДОКТОР НА НАУКИТЕ" ​ ​
   Дата на публикуване: 18.09.2014 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:Патофизиология
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра по физиология и патофизиология
Кандидат:доц. д-р Ганка Йорданова Бекярова, д.м.
Тема на дисертационния труд:„Проучване на някои възможни механизми за увреждане на черния дроб, свързани с оксидативния стрес при експериментална термична травма и ролята на мелатонина в хепатопротекцията"
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-127/15.07.2014 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Негрин Негрев, д.м.н. – Директор на Медицински колеж – ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Стефан Костянев, д.м.н. – Катедра „Патофизиология", Ректор на МУ – Пловдив                Рецензия
Външен членПроф. д-р Александър Стойнев, д.м.н. – Катедра „Патофизиология", МУ – СофияРецензия
Външен членПроф. д.бф.м. Румяна Бакалова-Желева – Катедра „Биофизика, физика и рентгенология", МФ при СУ „Св. Климент Охридски"Становище
Външен членПроф. Адриана Бочева, д.м. – Катедра „Патофизиология", МУ – СофияСтановище
Външен членПроф. д-р Христо Чучков, д.м.н. – Катедра „Анатомия и хистология, патология и съдебна медицина", МФ при СУ "Св. Климент Охридски"Становище
Външен членДоц. Татяна Янкова, д.б. – специалист по биохимия, гр. ВарнаСтановище
Резервни членове:  
Вътрешен членПроф. д-р Искрен Коцев, д.м.н. – Ръководител УС „Гастроентерология, хепатология и хранене, МУ-Варна 
Външен членПроф. д-р Тодор Ганчев, д.м.н. – специалист по физиология, гр. Варна 
 Автореферат
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 03.10.2014 г. от 14:00 часа в III-та аудитория на МУ - Варна ​ ​