Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Грета Великова Колева-Петкова


ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 09.03.2017 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.4. Обществено здраве
Научна специалност:"Управление на здравните грижи"
ФакултетОбществено здравеопазване
Първично структурно звеноКатедра „Здравни грижи"
Кандидат:Грета Великова Колева-Петкова
Тема на дисертационния труд:Артериална хипертония – роля на медицинската сестра в амбулаторния контрол"
Научни ръководители: 

Проф. Соня Тончева, д.м.

Доц. д-р Йото Йотов, д.м.

Заповед на Ректора за състав на НЖP-109- 46/ 09.02.2017 г.Изготвя
Председател

Доц. Силвия Борисова Димитрова, д.м. - Ръководител на Катедра „Здравни грижи" при МУ – Варна

 

Становище
Външен член

Проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска, д.м.н. - Декан на Факултет по Обществено здраве към МУ – Плевен

 

Рецензия
Външен членДоц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м. - Председател на НПО „Сдружение Обществено здравеопазване 99", гр. ВарнаРецензия
Външен членДоц. Деспина Проданова Георгиева, д.п. - Катедра „Здравни грижи", Русенски Университет „Ангел Кънчев"Становище
Вътрешен членПроф. Соня Колева Тончева, д.м. - Директор на Филиал Шумен при МУ - ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Наталия Василевна Ушева, д.м. - Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването" при МУ- Варна  
Външен членДоц. Иваничка Атанасова Сербезова, д.п. - Ръководител Катедра „Здравни грижи" към  Русенски университет „Ангел Кънчев" 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 24.03.2017 г. (петък) от 14.00 часа в зала „А" на Медицински колеж - Варна.