Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Христо Василев Кожухаров, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 10.08.2017 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Специалност: „Психиатрия"
Факултет Медицина
Първично структурно звено Катедра „Психиатрия и медицинска психология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 бр. 33/ 25.04.2017 г
Кандидат: доц. д-р Христо Василев Кожухаров, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-201/ 06.06.2017 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Риналдо Савов Шишков, д.м.н. – специалност „Психиатрия", Зам.-ректор при МУ-ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Надежда Петрова Маджирова, д.м.н. – специалност „Психиатрия", МУ-ПловдивРецензия
Външен членПроф. д.пс.н. Галя Тодорова Герчева-Несторова – специалност „Психология", ВСУ „Черноризец Храбър" - гр. ВарнаРецензия
Външен членДоц. д-р Стефан Петров Попов, д.м. – специалност „Психиатрия", МУ-ПловдивСтановище
Вътрешен член Проф. д-р Георги Иванов Попов, д.м.н. – специалност „Психиатрия", преподавател в МУ-Варна до 13.06.2014г.Становище
Вътрешен членПроф. д-р Петър Маринов Маринов, д.м.н. - специалност „Съдебна психиатрия", МУ-ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Петър Милчев Петров, д.м. – специалност „Детска психиатрия", МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. Иван Стоянов Александров, д.пс. – хабилитиран по специалност „Медицинска психология", Филиал Сливен към МУ-Варна 
Външен членДоц. д-р Калоян Руменов Стойчев, д.м. –  хабилитиран по специалност „Психиатрия", МУ - Плевен 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 11.09.2017 г. (понеделник) от 14.00 ч. в Заседателна зала, II-ри етаж, сграда Ректорат на Медицински университет – Варна. ​ ​