Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Ст. преп. Илина Цветанова Дойкова, д.ф.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 19.03.2018 г. ​ ​
Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки
Професионално направление: 2.1. Филология
Специалност: „Английски език" (английски език за медицински цели)
Структурно звено Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт
Първично звено УС „Западни и класически езици"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 96/ 01.12.2017 г.  
Кандидат: Ст. преп. Илина Цветанова Дойкова, д.ф.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-97/ 31.01.2018 г.Изготвя
Председател Доц. Иван Стоянов Мерджанов, д.п.Становище
Вътрешен член Проф. Виолета Горанова Тачева, д.фРецензия
Външен член Доц. д-р Гинка Иванова ПенаковаРецензия
Външен член Проф. д-р Румяна Балинова ТодороваСтановище
Външен член  Проф. д-р Йовка Великова ТишеваСтановище
Външен член Доц. д-р Соня Иванова ТончеваСтановище
Вътрешен член Проф. д-р Риналдо Савов Шишков, д.м.н.Становище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Иванка Бончева Паунова, д.м. 
Външен членПроф. Татяна Гаврилова Ангелова 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 19.04.2018 г. (четвъртък) от 14:00 ч. в Заседателна зала на Медицински университет - Варна. ​ ​