Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Ина Георгиева Кобакова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 15.02.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Обща и клинична патология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Обща  и клинична патология, съдебна медицина и деонтология"
Кандидат:Д-р Ина Георгиева Кобакова
Тема на дисертационния труд: „Клинико-морфологични характеристики, хистотипизация и корелацията им с някои молекулярни маркери при кожен меланом"
Научен ръководител: Доц. д-р Екатерина Боянова Софтова-Златарова, д.м.
Научен консултант:Доц. д-р Петър Иванов Генев, д.м. 
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-385/ 09.11.2017 г.
ПредседателДоц. д-р Мария Ангелова Цанева, д.м. – специалност „Патоанатомия", УМБАЛ „Света Марина", Клиника по обща и клинична патология, гр.ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Ангел Атанасов Ангелов, д.м.н. – специалност „Патоанатомия", гр. Варна
Рецензия
Външен членПроф. д-р Георги Константинов Чернев, д.м.  – специалност „Кожни и венерични болести", Клиника по дерматология, венерология и дерматологична хирургия, гр. СофияРецензия
Външен член

Доц. д-р Екатерина Боянова Софтова - Златарова, д.м. – специалност „Патоанатомия",

гр. Варна

Становище
Външен членДоц. д-р Илко Георгиев Бакърджиев, д.м. – специалист „Кожни и венерични болести", Медицински колеж, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Иван Щерев Донев, д.м. – специалист „Онкология", УМБАЛ „Света Марина", Онкологичен и лъчетерапевтичен център 
Външен членДоц. д-р Елена Гълъбова Порязова-Маркова, д.м. – специалност „Патоанатомия",  гр. Пловдив 
Автореферат ​ ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе 02.03.2018 г. (петък) от 16.00 ч. в аудитория

сграда Ректорат на Медицински университет - Варна

​ ​