Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. Иван Стоянов Александров, д.пс.

ПРИСЪЖДАНЕ НС "ДОКТОР НА НАУКИТЕ" ​ ​
   Дата на публикуване: 30.11.2017 г. ​ ​
Област на висше образование:3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление:3.2. Психология
Специалност: „Медицинска психология"
Факултет Медицина
Първично структурно звено Катедра „Психиатрия и медицинска психология"
Кандидат:доц. Иван Стоянов Александров, д.пс.
Тема на дисертационния труд: „Детерминанти на личностното функциониране в процеса на лечение в болнична среда. Ресурси за психологична помощ"
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-361/ 19.10.2017 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Риналдо Савов Шишков, д.м.н. – специалност „Психиатрия", МУ – ВарнаРецензия
Външен член Проф. д.пс.н. Галя Тодорова Герчева-Несторова – специалност „Психология", ВСУ - ВарнаРецензия
Външен член Проф. Валери Стоилов Стоянов, д.пс. – специалност „Психология", ВСУ – ВарнаРецензия
Външен член Проф. д.ик.н. Красимир Марков Марков – специалност „Психология", Шуменски университет „Епископ Константин Преславски"Становище
Външен член Проф. Минко Стоев Хаджийски, д.п. – специалност „Психология", ВТУ „Св. Св. Кирил и  Методий"Становище
Вътрешен член Проф. д-р Христо Василев Кожухаров, д.м. – специалност „Психиатрия", МУ – ВарнаСтановище
Вътрешен член Проф. д-р Мариана Димитрова Арнаудова-Жекова, д.м. - специалност „Психиатрия", МУ – ВарнаСтановище
 
Вътрешен член Доц. д-р Петър Милчев Петров, д.м. – специалност „Психиатрия", МУ – Варна 
Външен член Доц. Силвия Борисова Цветкова, д.пс. – специалност „Психология", МУ- Плевен           
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 15.12.2017 г. от 14:30 ч. в III-та аудитория на Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов" - Варна. ​ ​