Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Иван Атанасов Костов, д.м.

ПРИСЪЖДАНЕ НС "ДОКТОР НА НАУКИТЕ" ​ ​
   Дата на публикуване: 02.11.2017 г.
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Mедицина
Специалност: „Акушерство и гинекология"
Факултет Медицина
Първично структурно звено Катедра „Акушерство и гинекология"
Кандидат:доц. д-р Иван Атанасов Костов, д.м.
Тема на дисертационния труд:„Оценка на въздействието на медицинския стандарт в акушеро-гинекологичната практика: организационни, клинични и деонтологични аспекти"
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-360/ 18.10.2017 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Емил Георгиев Ковачев, д.м.н. – специалност „Акушерство и гинекология", Медицински университет – ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Виктор Борисов Златков, д.м. – специалност „Акушерство и гинекология", Медицински университет – СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Златица Георгиева Петрова, д.м. – специалност „Здравен мениджмънт", Изпълнителна агенция „Медицински одит" – СофияРецензия
Вътрешен членПроф. д-р Красимир Димитров Иванов, д.м.н. – специалност „Обща хирургия", Медицински университет - ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Асен Иванов Николов, д.м. -  специалност „Акушерство и гинекология" Медицински университет - СофияСтановище
Външен членПроф. д-р Стоимен Георгиев Иванов, д.м.н.– специалност „Акушерство и гинекология", Медицински университет – СофияСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Стефан Иванов Иванов, д.м.н. - Катедра „Акушерство и гинекология",  Факултет медицина, МУ - ВарнаСтановище
 
Вътрешен член

 Проф. д-р Явор Димитров Корновски, д.м.н. – специалност „Акушерство и гинекология", Филиал Шумен, Медицински университет – Варна

 

 
Външен член Проф. д-р Елена Димитрова Димитракова, д.м.н. – специалност „Акушерство и гинекология", Медицински университет - Пловдив 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 17.11.2017 г. от 9.30 ч. в I-ва аудитория на Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов" - Варна. ​ ​