Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Иван Николов Димитров, д.м.

ПРИСЪЖДАНЕ НС "ДОКТОР НА НАУКИТЕ" ​ ​
   Дата на публикуване: 03.05.2017 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Mедицина
Научна специалност: „Неврология"
Факултет Медицина
Първично структурно звено Катедра „Нервни болести и невронауки"
Кандидат:доц. д-р Иван Николов Димитров, д.м.
Тема на дисертационния труд:Мозъчни волуметрични показатели и когнитивен статус при пристъпно-ремитентна множествена склероза"
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-110/13.04.2017 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Ара Гарабед Капрелян, д.м.н. – хабилитиран по специалността „неврология", МУ – ВарнаРецензия
Външен членАкад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, д.м.н. – хабилитиран по специалността „неврология", МБАЛНП „Св. Наум" – СофияРецензия
Външен членЧл.-кор. проф. д-р Лъчезар Динчов Трайков, д.м.н. - хабилитиран по специалността „неврология",  МУ- СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Димитър Богданов Масларов, д.м.н. – хабилитиран по специалността „неврология", ПМБАЛ – София ЕАДСтановище
Външен членДоц. д-р Димитър Тодоров Георгиев, д.м. – хабилитиран по специалността „неврология", МБАЛНП „Св. Наум" – СофияСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Риналдо Савов Шишков, д.м.н. – хабилитиран по специалността „психиатрия", МУ - ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. Иван Стоянов Александров, д.пс. – хабилитиран по специалността „медицинска психология", Филиал Сливен към МУ – ВарнаСтановище
 
Вътрешен членДоц. д-р Веселинка Димитрова Несторова, д.м. – хабилитиран по специалността „професионални болести", МУ - Варна 
Външен членПроф. д-р Пенка Атанасова Атанасова, д.м.н. – хабилитиран по специалността „неврология", МУ - Пловдив 
Автореферат ​ ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 18.05.2017 г. /четвъртък/,

от 10.00 ч. в III-та аудитория на МУ  - Варна.