Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Лили Славчева Трифонова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 13.03.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Гастроентерология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Вътрешни болести"
Кандидат:Д-р Лили Славчева Трифонова
Тема на дисертационния труд:„Оптимизиране на клиничния подход и диетолечениетопри глутенова ентеропатия"
Научен ръководител: Проф. д-р Искрен Андреев Коцев, д.м.н.
Заповеди на Ректора за състав на НЖР-109-84/ 29.01.2018 г. и Р-109-135/ 01.03.2018 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Искрен Андреев Коцев, д.м.н. – МУ-ВарнаСтановище
Външен член Проф. д-р Веселка Лалева Дулева д.м. – специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)", Отдел „Храни и хранене" към Националния център по общественото здраве и анализиРецензия
Външен член Доц. д-р Иванка Пенчева Маринова, д.м.н - специалност „Гастроентерология", МУ-ПлевенРецензия
Външен член Доц. д-р Даниела Веселинова Попова, д.м. – специалност „Хранене и диететика", УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ"Становище
Вътрешен член Доц. д-р Мария Василева Кателиева-Атанасова, д.м. – МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член Проф. д-р Кирил Христов Христозов, д.м.н -
МУ-Варна
 
Външен член Полк. доц. д-р Ивайло Петров Въжаров, д.м. - Началник на ВМА- гр. Варна 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 28.03.2018 г. (сряда) от 14.00 ч. в аудитория "Проф. д-р Владимир Иванов" на МБАЛ „Света Марина" ЕАД – гр. Варна. ​ ​