Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Лиляна Георгиева Мирчева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР"  ​
   Дата на публикуване: 23.10.2017 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Кардиология"
ФакултетMедицина
Първично структурно звеноКатедра „Вътрешни болести"
Кандидат:д-р Лиляна Георгиева Мирчева
Тема на дисертационния труд:„Оптимизиране на грижите за пациентите със сърдечна недостатъчност след дехоспитализация"
Научен ръководител:  Доц. д-р Йото Трифонов Йотов, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-275/ 21.07.2017 г.Изготвя
Председател Доц. д-р Йото Трифонов Йотов, д.м.Становище
Външен член Проф. д-р Цветана Маринова Кътова, д.м.н.Рецензия
Вътрешен член Доц. д-р Атанас Ангелов Атанасов, д.м.Рецензия
Външен член Проф. д-р Снежанка Томова Тишева-Господинова, д.м.н.Становище
Външен член
 Доц. д-р Борислав Георгиев Георгиев, д.м.Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Проф. д-р Светослав Живков Георгиев, д.м. 
Външен членПроф. д-р Николай Йорданов Пенков, д.м.н. 
Заседанието на Научното жури ще се проведе 15.11.2017 г. (сряда) от 14.00 ч. във II-ра аудитория на Медицински университет - Варна.  ​ ​