Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Мариана Димитрова Арнаудова-Жекова, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР"
   Дата на публикуване: 14.08.2017 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Специалност: „Психиатрия"
Факултет Медицина
Първично структурно звено Катедра „Психиатрия и медицинска психология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 бр. 33/ 25.04.2017 г
Кандидат:доц. д-р Мариана Димитрова Арнаудова-Жекова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-200/ 06.06.2017 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Риналдо Савов Шишков, д.м.н. – специалност „Психиатрия", Зам.-ректор КНС при МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Марин Костадинов Роглев, д.м.н. – специалност „Психиатрия", гр. ПловдивРецензия
Външен членПроф. д-р Стефан Иванов Тодоров, д.м. –  специалност „Психиатрия", гр. ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Вихра Крумова Миланова, д.м.н. – специалност „Психиатрия", МУ – СофияРецензия
Външен член Проф. д-р Светлозар Хараланов Хараланов, д.м.н. – специалност „Психиатрия",  МБАЛНП „Св. Наум" – СофияСтановище
Външен членДоц. д-р Весела Стоянова Стоянова, д.м. – специалност „Психиатрия", УМБАЛ "Александровска" - СофияСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Силва Петева Андонова-Атанасова, д.м.н. – специалност „Неврология", МУ - ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Иван Николов Димитров, д.м.н. - хабилитиран по специалност „неврология", Директор Филиал Сливен, МУ - Варна 
Външен членПроф. Валери Стоилов Стоянов, д.пс. – хабилитиран по специалност „Психология", ВСУ „Черноризец Храбър" - гр. Варна 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 15.09.2017 г. (петък) от 14.00 ч. в Заседателна зала, II-ри етаж, сграда Ректорат на Медицински университет – Варна. ​ ​