Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

ст. преп. Иван Стоянов Мерджанов, д.п.

 

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ"
   Дата на публикуване: 20.12.2013 г.
Област на висше образование:1. Педагогически науки
Професионално направление:1.3. Педагогика на обучението по … (методика на обучението по немски език)
Департамент„Чуждоезиково обучение, комуникации и спорт"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 71/13.08.2013г.
Кандидати:ст. преп. Иван Стоянов Мерджанов, д.п.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-287/24.10.2013 г.Изготвя
Председател1. Доц. Виолетка Горанова Тачева, д.ф. – Директор Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт, МУ – ВарнаРецензия
Външен член2. Проф. д-р Даниела Тотева Стойчева – Катедра по методика на чуждоезиковото обучение, СУ "Св. Климент Охридски"Рецензия
Външен член3. Проф. д-р Николина Славчева Бурнева – Катедрра по германистика и нидерландистика, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий"Становище
Външен член4. Доц. д-р Детелинка Маринова Мец – Катедра по германистика и скандинавистика, СУ "Св. Климент Охридски"Становище
Външен член 5. Доц. д-р Людмила Цанкова Иванова – Катедрра по германистика и нидерландистика, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий"Становище
Вътрешен член6. Проф. Иванка Бончева Паунова, д.пс. – Катедра „Психиатрия и медицинска психология", МУ - Варна Становище
Вътрешен член7. Доц. Маринела Иванова Грудева, д.п. – Катедра "Здравни грижи", МУ – ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член1. Доц. Искра Славчева Мирчева, д.м. – Ръководител Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването", МУ - Варна 
Външен член2. Доц. Красимир Кръстев Иванов, д.пс. – Катедра по психология, ВСУ „Черноризец Храбър" 
Резюмета на научните трудове

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 16.01.2014 г. от 10:00 ч.

в Заседателна зала, сграда „Ректорат" на МУ - Варна

​ ​