Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Методи Захариев Абаджиев, д.м.н.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ПРОФЕСОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 20.03.2017 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.2. Стоматология
Специалност: „Протетична дентална медицина"
Факултет Дентална медицина
Първично структурно звено Катедра „Протетична дентална медицина"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 бр. 95/29.11.2016 г
Кандидат:доц. д-р Методи Захариев Абаджиев, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-23/ 27.01.2017 гИзготвя
ПредседателПроф. д-р Цветан Любенов Тончев, д.м.Рецензия
Външен членАкад. проф. д-р Николай Иванов Попов, д.м.н.Рецензия
Външен членАкад. проф. д-р Богдан Николов Петрунов, д.м.н.Рецензия
Външен членПроф. инж. Христо Костов Скулев, д.т.н.Становище
Външен член Проф. д-р Божидар Иванов Йорданов, д.м.Становище
Вътрешен членПроф. д-р Ангелина Илиева Киселова-Янева, д.м.н.Становище
Вътрешен членПроф. д-р Стефан Василев Пеев, д.м.н.Становище
Резервни членове:
Вътрешен член                 

 Проф. д-р Красимир Тихомиров Методиев, д.м.н.

 

 
Външен членПроф. д-р Христо Калчев Кисов, д.м.н. 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 21.04.2017 г. (петък) от 12.00 ч. в Семинарна зала 218 на Факултет „Дентална медицина" към Медицински университет - Варна. ​ ​