Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Милка Христова Георгиева

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 27.06.2014 г. ​ ​
Област на висше образование:4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление:4.3. Биологически науки
Научна специалност:„Молекулярна биология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звено„Биология"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 16/25.02.2014 г.
Кандидати:Милка Христова Георгиева
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-64/16.04.2014 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Петър Иванов Генев, д.м. – Ръководител Катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология", МУ – ВарнаСтановище
Външен членПроф. Елена Иванова Георгиева, доктор – Институт по физиология на растенията и генетика, БАНРецензия
Външен членПроф. д-р Маргарита Любенова Генова, д.м. – Завеждащ Лаборатория по хемопатология и имунология, НСБАЛХЗ – СофияРецензия
Външен членПроф. д.б.н. Яна Христова Цонева – Завеждащ Секция Електроиндуцирани и адхезивни свойства, Институт по биофизика и биомедицинско инженерство, БАНСтановище
Външен член Проф. д-р Спиро Михайлов Константинов, д.м. – Завеждащ Лаборатория по експериментална химиотерапия, Катедра по фармаколкогия, фармакотерапия и токсикология, МУ – СофияСтановище
Вътрешен членПроф. д.б.н. Диана Георгиева Иванова – Декан на Факултет по фармация; Ръководител Катедра „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика", МУ – ВарнаСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Мария Ангелова Цанева, д.м. – Катедра „Предклинични и клинични науки", МУ – ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Екатерина Боянова Софтова-Златарова, д.м. – хоноруван преподавател към Катедра „Обща и клинична патология, съдебна медицина и деонтология", МУ – Варна 
Външен членДоц. д-р Георги Цветанов Момеков, д.м. – Катедра по фармаколкогия, фармакотерапия и токсикология, МУ - София 
Резюмета на научните трудове ​ ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 14.07.2014 г. от 16.00 часа

в Заседателна зала, сграда „Ректорат" на МУ – Варна

​ ​