Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Надежда Тодорова Стефанова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР"
   Дата на публикуване: 01.02.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Патологоанатомия и цитопатология"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Обща  и клинична патология, съдебна медицина и деонтология"
Кандидат:Д-р Надежда Тодорова Стефанова
Тема на дисертационния труд:„Експресия на маркери за автофагия и некроптоза при дебелочревен карцином“.
Научен ръководител: Доц. д-р Мария Ангелова Цанева, д.м.
Научен консултант:Доц. д-р Лиана Тодорова Герчева-Кючукова, д.м. 
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-365/ 23.10.2017 г.
ПредседателДоц. д-р Мария Ангелова Цанева, д.м - специалност „ Патоанатомия ", МУ - ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Христо Николов Чучков  д.м.н. - специалност „Анатомия, хистология, цитология", Катедра по анатомия, патология и съдебна медицина, МУ- СофияРецензия
Външен членДоц. д-р Веселин Тодоров Беловеждов д.м. – специалност „Патоанатомия", Катедра по обща и клинична патология, МУ- ПловдивРецензия
Вътрешен членПроф. д-р Добринка Демирева Радойнова, д.м. – специалист „Съдебна медицина", МУ-ВарнаСтановище
Външен членДоц. д-р Живко Владимиров Пешев, д.м.- специалност „ Патоанатомия ", Катедра по обща и клинична патология, МУ-ПловдивСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Петър Иванов Генев, д.м. – специалност „Обща и клинична патология", МУ – Варна 
Външен членДоц. д-р Радина Стефанова Иванова, д.м.н – специалност „Обща и клинична патология", УСБАЛЕ „Академик Иван Пенчев", гр. София 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 16.02.2018 г. (петък) от 14:30 ч. в III–та аудитория на Медицински университет - Варна.  ​ ​