Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Нигяр Сахлим Джафер


ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 06.04.2017 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията"
ФакултетОбществено здравеопазване
Първично структурно звеноКатедра „Социална медицина и организация на здравеопазването"
Кандидат:д-р Нигяр Сахлим Джафер
Тема на дисертационния труд:„Профилактика на онкологичните заболявания в България. Възможности за скрининг в малки и отдалечени населени места"
Научeн ръководител: Доц. д-р Клара Георгиева Докова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-47/ 09.02.2017 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Стоянка Цвяткова Желева-Попова, д.м.,Рецензия
Външен член Доц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м. Рецензия
Външен член Проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, д.м.Становище
Външен член Доц. д-р Петър Александров Цонов, д.м.н.Становище
Вътрешен член Доц. д-р Клара Георгиева Докова, д.м.Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Наталия Василевна Ушева, д.м. 
Външен член Проф. д-р Светлана Методиева Димитрова, д.м. 
Автореферат ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 21.04.2017 г. (петък) от 11.00 часа в III-та аудитория на Медицински университет - Варна. ​ ​