Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Николай Василев Павлов


ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 29.08.2017 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.2. Стоматология
Специалност:„Хирургична стоматология"
ФакултетДентална медицина
Първично структурно звеноКатедра „Орална и лицево-челюстна хирургия"
Кандидат:д-р Николай Василев Павлов
Тема на дисертационния труд:„Коронектомия на ретинирани и полуретинирани долночелюстни трети молари"
Научен ръководител: Доц. д-р Петя Печалова-Петрова, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-223/23.06.2017 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Росен Господинов Коларов, д.м. - хабилитиран по специалност "Лицево-челюстна хирургия", Катедра "Орална и лицево-челюстна хирургия", МУ – ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Петър Георгиев Кавлаков, д.м. – хабилитиран по специалност "Хирургична стоматология", гр. ПловдивРецензия
Външен членДоц. д-р Благой Димитров Петров, д.м. – хабилитиран по специалност "Хирургична стоматология", Катедра "Лицево-челюстна хирургия", ФДМ-ПловдивСтановище
Външен членДоц. д-р Петя Филипова Печалова-Петрова, д.м. - хабилитиран по специалност "Хирургична стоматология", Катедра "Орална хирургия", ФДМ-ПловдивСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Тихомир Добринов Георгиев, д.м.н. – хабилитиран по специалност "Орална хирургия", Ръководител Катедра "Орална и лицево-челюстна хирургия", МУ –ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Георги Йорданов Папанчев, д.м. - специалност „Орална хирургия", МУ - Варна 
Външен членПроф. д-р Георги Рангелов Тодоров, д.м. - специалност „Ортопедична стоматология", МУ - Пловдив 
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 14.09.2017 г. (четвъртък) от 15.00 часа в аудитория „Доц. Димитър Клисаров" в сградата на Факултет „Дентална медицина" при МУ – Варна. ​ ​