Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Нина Кирилова Георгиева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 09.02.2015 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Медицинска радиология и рентгенология (вкл. Използаване на радиактивни изотопи)"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Образна диагностика и лъчелечение"
Кандидат:д-р Нина Кирилова Георгиева
Тема на дисертационния труд:„Белодробна перфузионна сцинтиграфия и PET/CT за прогноза и операбилност при карцином на белия дроб"
Научен ръководител: 

Доц. д-р Боян Балев, д.м.

Проф. д-р Радослав Радев, д.м.

Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-254/23.12.2014 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Боян Добрев Балев, д.м. - Ръководител Катедра „Образна диагностика и лъчелечение" при МУ – ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Ирена Димитрова Костадинова, д.м.н. – Ръководител на Клиничен център по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология, Медицински център-СофияРецензия
Вътрешен членПроф. д-р Анелия Димитрова Клисарова, д.м.н. - Катедра „Образна диагностика и лъчелечение" при МУ - ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Васил Георгиев Хаджидеков, д.м.н. – Ръководител Катедра "Образна диагностика" при МУ – София, УМБАЛ „Александровска", гр. СофияСтановище
Външен членДоц. д-р Марина Борисова Гарчева-Цачева, д.м. – Клиника по нуклеарна медицина към УМБАЛ „Александровска" – СофияСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Павел Христов Бочев, д.м. – Катедра „Образна диагностика и лъчелечение" при МУ-Варна 
Външен членДоц. д-р Милан Петков Тотев, д.м. – Началник Отделение "Стационарна образна диагностика" при Клиника по образна диагностика на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД, София 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 25.02.2015 г. (сряда) от 12.00 ч. в зала „Проф. Лука Пранчев" на МБАЛ „Св. Марина" ЕАД – Варна. ​ ​