Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Ния Йолкова Рашева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 16.01.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Педиатрия"
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра „Педиатрия"
Кандидат:Д-р Ния Йолкова Рашева
Тема на дисертационния труд:„Възможностите на мултифокалната интралуменна pH-метрия с импеданс в диагностиката и лечението на гастроезофагеалната рефлуксна болест в кърмаческа възраст"
Научен ръководител: Доц. д-р Миглена Димитрова Георгиева, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-444/ 18.12.2017 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Миглена Димитрова Георгиева, д.м. – специалност „Педиатрия", Медицински университет – ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Ваня Недкова Недкова-Коларова, д.м. – специалност „Педиатрия", МУ-ПлевенРецензия
Вътрешен членДоц. д-р Антония Йорданова Атанасова, д.м. – специалност „Гастроентерология", МУ-ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Мирослава Николова Бошева, д.м. – специалност „Педиатрия", МУ-ПловдивСтановище
Външен членДоц. д-р Росица Пеева Митрова, д.м.н. – специалност „Педиатрия", СУ „Св. Кл. Охридски"Становище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Пламен Костов Недев, д.м.н. – специалност „Оториноларингология", МУ-Варна 
Външен членПроф. д-р Пенка Илиева Переновска, д.м. – специалност „Педиатрия", МУ-София 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 31.01.2018 г. от 13.00 ч. в аудитория „Проф. д-р Владимир Иванов" на УМБАЛ „Света Марина" ЕАД – гр.Варна ​ ​