Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Параскева Манчева Драганова

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 07.11.2014 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Обща медицина"
Основно звеноМедицински колеж-Варна

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 64/05.08.2014 г.
Кандидати: Д-р Параскева Манчева Драганова
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-155/06.10.2014 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Негрин Несторов Негрев, д.м.н. – Директор МК, МУ - Варна Рецензия
Външен членДоц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м. – Председател на НПО „Обществено здравеопазване", гр. ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Юлиана Крумова Маринова, д.м. – Ръководител Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт", Тракийски университет - Стара Загора Становище
Външен членДоц. д-р Гена Георгиева Грънчарова, д.м. – Ръководител Катедра „Медицинска етика, управление на здравните грижи и информационни технологии", МУ-Плевен Становище
Външен член Проф. д-р Елена Младенова Шипковенска, д.м. – Професор във Факултет „Обществено здравеопазване", МУ-София Становище
Вътрешен членДоц. д-р Албена Георгиева Керековска, д.м. – Зам.-ректор „Учебна дейност", МУ-Варна Становище
Вътрешен членДоц. д-р Добринка Демирева Радойнова, д.м. – Ръководител УС „Съдебна медицина и деонтология", МУ-Варна Становище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Клара Георгиева Докова, д.м. – Зам.-декан на факултет „Обществено здравеопазване", Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването", МУ- Варна. 
Външен членДоц. Николинка Станчева Ангелова-Барболова, д.м. – Катедра „Здравни грижи", факултет „Обществено здравеопазване и здравни грижи", Русенски университет „Ангел Кънчев" – гр. Русе 
Резюмета на научните трудове ​ ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 08.12.2014 г. от 10.00 часа

в Заседателна зала, сграда „Ректорат" на МУ – Варна

​ ​