Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Ирина Илиева Пашалиева, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 03.04.2017 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Специалност: Физиология на животните и човека
Структурно звено Факултет Медицина
Първично структурно звено Катедра „Медико-биологични науки"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 95/ 29.11.2016 г.  
Кандидат: Д-р Ирина Илиева Пашалиева, д.м.

Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-15/ 27.01.2017 г.Изготвя
Председател Проф. д-р Ганка Йорданова Бекярова, д.м.н.Становище
Външен член Проф. д-р Димитър Николов Терзииванов, д.м.н.Рецензия
Външен член Проф. д-р Александър Георгиев Стойнев, д.м.н.Рецензия
Външен член Проф. д-р Ирен Петкова Белчева, д.м.н.Становище
Външен член  Проф. д-р Стиляна Петкова Белчева, д.м.н.Становище
Външен член Проф. д-р Тодор Стоянов Ганчев, д.м.н.Становище
Външен член Доц. д-р Боряна Крумова Русева-Кънчева, д.м.Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Проф. д-р Златислав Стоянов Димитров, д.м.н.  
Външен член Доц. д-р Юри Пенков Няголов, д.м.  
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 12.05.2017 г. (петък) от 11.30 ч. в Заседателна зала на Медицински университет - Варна. ​ ​