Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Яна Димитрова Бочева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 30.12.2014 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:„Клинична лаборатория"
ФакултетОбществено здравеопазване
Първично структурно звеноКатедра „Обща медицина и клинична лаборатория"
Кандидат:д-р Яна Димитрова Бочева
Тема на дисертационния труд:„Предиктивна стойност на някои туморни маркери при проследяване на онкоболни – верифициране с FDG PET/CT"
Научни ръководители: 

Проф. д-р Анелия Димитрова Клисарова, д.м.н.

Доц. д-р Маргаритка Иванова Бончева, д.м.

Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-177/16.10.2014 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Маргаритка Иванова Бончева, д.м. – Катедра „Обща медицина и клинична лаборатория", Ръководител УС „Клинична лаборатория", МУ – ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Красимира Илиева Икономова, д.м. – Началник лаборатория по клинична лаборатория и имунология пр транспортно-медицинския институт - СофияРецензия
Вътрешен член Доц. д-р Димитър Николаев Калев, д.м. – Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести", МУ - ВарнаРецензия
Външен членДоц. д-р Аделаида Лазарова Русева, д.м. – Ръководител Катедра по клинична лаборатория, имунология  алергология, МУ-ПлевенСтановище
Външен членПроф. д-р Ирена Димитрова Костадинова, д.м.н. – Ръководител на Клиничен център по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология, Медицински център-СофияСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Боян Добрев Балев, д.м. – Ръководител Катедра „Образна диагностика и лъчелечение", МУ-Варна 
Външен членДоц. д-р Павлина Йорданова Лалева, д.м. – Директор на Медицински колеж-Плевен 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 19.01.2015 г. от 11.00 ч. ​ ​