Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Райна Нончева Мандова


 ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР"
   Дата на публикуване: 10.01.2014 г.
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:Психиатрия
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра по психиатрия и медицинска психология
Кандидат:Д-р Райна Нончева Мандова
Тема на дисертационния труд:"Проспективно, лонгитудинално проучване на произхода, спецификата и значението на резидуалните депресивни симптоми (с фокус подпрагови симптоми) при рекурентна и биполярна депресия"
Научен ръководител: Проф. д-р Георги Попов, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-3/09.01.2014 г. Изготвя
ПредседателПроф. д-р Риналдо Шишков, д.м.н. – Ръководител Катедра по психиатрия и медицинска психология, МУ – ВарнаРецензия
Външен член Проф. д-р Георги Ончев, д.м. – УМБАЛ „Александровска" – СофияРецензия
Външен член Доц. д-р Лъчезар Хранов, д.м. – МБАЛНП „Св. Наум" – СофияСтановище
Външен членДоц. Павлина Петкова, д.м. – ВСУ „Черноризец Храбър" – Варна Становище
Вътрешен членПроф. д-р Георги Попов, д.м.н. – Катедра по психиатрия и медицинска психология, МУ – ВарнаСтановище
Резервни членове:  
Вътрешен членДоц. д-р Петър Маринов, д.м. – Катедра по клинични медицински науки, УС по вътрешни болести, неврология и психиатрия, МУ – Варна 
Външен членПроф. Валери Стоянов, д.пс. – ВСУ „Черноризец Храбър" – Варна 
 Автореферат
                                           ​Заседанието на Научното жури ще се проведе на 24.01.2014 г.