Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

д-р Регина Францевна Шиндялова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 24.01.2015 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.2. Дентална Медицина
Научна специалност:„Хирургична стоматология"
Факултет   Медицина
Първично структурно звеноКатедра „Орална и лицево-челюстна хирургия и СОД"
Кандидат:д-р Регина Францевна Шиндялова
Тема на дисертационния труд:"Имедиантно натоварване върху аксиални и наклонени дентални импланти"
Научни ръководители: 

Доц. д-р Васил Свещаров, д.м.

Доц. д-р Тихомир Георгиев, д.м.

Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-230/28.11.2014 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Цветан Любенов Тончев, д.м. – Ръководител Катедра "Орална и лицево-челюстна хирургия и СОД", Декан Факултет „Дентална медицина", МУ – ВарнаРецензия
Външен членПроф. д-р Емил Лефтеров Сарачев, д.м. –  Катедра „Орална хирургия", ФДМ, МУ – ПловдивРецензия
Външен членДоц. д-р Стоян Илиев Иванов, д.м. – специалист по лицево-челюстна хирургия, гр. СофияСтановище
Външен членПроф. д-р Трифон Атанасов Михайлов, д.м. – Факултет „Дентална медицина" при МУ-ПловдивСтановище
Вътрешен членДоц. д-р Васил Господинов Свещаров, д.м. – Катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия и СОД", МУ - ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Росен Господинов Коларов, д.м. - Катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия и специална образна диагностика", МУ - Варна 
Външен членДоц. д-р Петър Ангелов Сапунджиев, д.м. – Катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия", МУ - София 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 09.02.2015 г. от 14.00 ч. в аудитория „Доц. Димитър Клисаров" на ФДМ, на МУ – Варна. ​ ​