Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Росен Господинов Коларов, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 22.05.2014 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Научна специалност:„Лицево-челюстна хирургия"
Факултет„Дентална медицина"
Първично структурно звеноКатедра „Орална и лицево-челюстна хирургия и специална образна диагностика"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

ДВ бр. 105/06.12.2013 г.
Кандидати:доц. д-р Росен Господинов Коларов, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-79/ 09.05.2014 г.Изготвя
Председател1. Доц. д-р Цветан Любенов Тончев, д.м. – Декан на Факултет „Дентална медицина", Ръководител Катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия и специална образна диагностика", МУ – ВарнаРецензия
Външен член2. Проф. д-р Емил Лефтеров Сарачев, д.м.н. – специалист по лицево-челюстна хирургия, гр. ПловдивРецензия
Външен член3. Проф. д-р Доан Джевдет Зия, д.м.н. – специалист по образна диагностика, гр. СофияСтановище
Вътрешен член4. Проф. д-р Росен Евгениев Маджов, д.м.н. – Ръководител Катедра "Хирургически болести", МУ – ВарнаСтановище
Вътрешен член 5. Проф. д-р Славчо Крумов Димитров, д.м. – Катедра „Консервативно зъболечение и орална патология", МУ – ВарнаСтановище
Външен член6. Доц. д-р Стоян Илиев Иванов, д.м. – специалист по лицево-челюстна хирургия, гр. СофияСтановище
Вътрешен член7. Доц. д-р Васил Господинов Свещаров, д.м. – МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен член1. Доц. д-р Пламен Костов Недев, д.м. – Ръководител Катедра „Неврохирургия и УНГ болести", МУ – Варна 
Външен член2. Проф. д-р Румен Йорданов Бенчев, д.м.н. – специалист по оториноларингология – МБАЛ „Св. Пантелеймон", гр. София 
Резюмета на научните трудове

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 06.06.2014 г. от 14.00 часа

в Заседателна зала, сграда „Ректорат" на МУ – Варна

​ ​