Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Следдипломно обучение

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ С УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА С ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ


МУ – Варна е единственият медицински университет в България, който на базата на Лицензия  серия СО №5023/12.02.2016г., издадена от АЯР – София, има право да провежда специализирани обучения (СО) за придобиване на правоспособност за дейност с източници на йонизиращо лъчение с издаване на Удостоверение за успешно издържан изпит пред Квалификационна изпитна комисия (КИК).

Обученията се провеждат:

  • в базата на УМБАЛ „Св. Марина" – Варна, която е оборудвана с високотехнологична, съвременна  апаратура за диагностика и лечение;
  • в бази на други медицински заведения, след предварително сключен договор между съответното здравно заведение и Медицински университет – Варна.

Обучители и членове на КИК са водещи специалисти от МУ – Варна и УМБАЛ „Св. Марина", сред които проф. д-р Анелия Клисарова, д.м.н., проф. д-р Боян Балев, д.м., проф. д-р Елица Енчева, д.м., доц. д-р Борислав Чаушев, д.м. и др.

Повече информация можете да получите на тел: 052/677 016, Диляна Кирилова Димитрова – Йорданова – Експерт, СДО, dilyana.dimitrova@mu-varna.bg

Ас. Янка Банева, ръководител на СО - 0899/ 850060, yanysh@abv.bg


При отказ от участие в заявеното обучение, такса не се възстановява.


Заявка

Заявление