Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Следдипломно обучение

За базите за обучение

Официални съобщения до базите

 • Официална информация изпратена до базите за практическо обучение


Известие за защита на личните данни на специализантите

 • попълва се еднократно от специализантите при започване на обучение, във връзка с издадена заповед на Ректора на МУ – Варна от м.юли 2018г.
 • изпраща се с документите за регистриране на новите специализанти.

Таблица „Ръководители  на специализанти" 

 • изготвя се еднократно, във връзка с чл.20 от Наредба №1/2015г.
 • изпраща се с документите за регистриране на новите специализанти.
 • изпраща се и текста към документа по чл.14, ал.1, т.1 (виж тук) и актуална снимка на специализанта – паспортен формат за изготвяне на Книжката за специализация.

 

Макет „Индивидуален план"

 • изготвя се еднократно при започване на обучение на новите специализанти, във връзка с чл.20, ал.2 от Наредба №1/2015г.
 • изготвя се от ръководителя на специализанта, утвърждава се от директора на базата (декана на факултета за неклиничните специалности), връчва се на специализанта и копие се изпраща в отдел СДО при МУ-Варна.
 • До утвърждаването на нови учебни програми по Наредба № 1, обучението се извършва по утвърдените програми по Наредба № 34 (съгласно §3 от Наредба №1). Специализантите зачислени по Наредба № 34 и № 1 довършват обучението си по утвърдената програма валидна при зачисляването им.

пример: програмата по АГ

по Нар.34 е утвърдена през 2008г., а по Нар.1 е утвърдена на 13.10.2015г.

Специализантите по Нар.1 зачислени до 13.10.2015г. продължават да се обучават по утвърдената програма по Нар.34.

Специализантите по Нар.1 зачислени след 13.10.2015г. започват да се обучават по утвърдената програма по Нар.1.

 

Справка „Приложение 1"

 • отчита присъствието на специализантите в базата за обучение;
 • включва специализантите на места: финансирани от държавата по Наредба № 34/2006г.;
 • изготвя се ежемесечно.
 • изпраща се в срок до 1-во число на месеца следващ отчетния.
 • изпраща се в отдел СДО на МУ-Варна на хартиен и електронен носител – ел.адрес: sdo@mu-varna.bg, по факс – 052/ 677 016, и в оригинал по пощата: гр.Варна 9002, ул."Марин Дринов" 55, МУ-Варна, отдел СДО, с подпис и печат на директора/управителя на ЛЗ/РЗИ.

Отчет „Образец 1"

 • отчита присъствието на специализантите в базата за обучение;
 • включва специализантите на места: срещу заплащане, финансирани от друг източник, по чл.20 и за чужденци, зачислени от 01.01.2012г.  до 31.12.2014г.;
 • изготвя се ежемесечно, съгласно чл.10 от договора за обучение.
 • изпраща се в срок до 5-то число на месеца следващ отчетния;
 • изпраща се в отдел СДО на МУ-Варна на хартиен носител в оригинал по пощата: гр.Варна 9002, ул."Марин Дринов" 55, МУ-Варна, отдел СДО, с подпис и печат на директора/управителя на ЛЗ и име на изготвил с телефон за връзка.

 

Справка (за платените специализантите по Наредба № 34)

 • отчита присъствието на специализантите в базата за обучение;
 • включва специализантите на места: срещу заплащане и финансирани от друг източник, зачислени от 01.01.2008г.  до 31.12.2014г. по специалностите: Анестезиология и интензивно лечение, Обща и клинична патология, Педиатрия, Спешна медицина, Инфекциозни болести и Неонатология.
 • изготвя се тримесечно.
 • изпраща се в срок до 5-то число на месеца следващ отчетния период.
 • изпраща се в отдел СДО на МУ-Варна на хартиен носител в оригинал по пощата: гр.Варна 9002, ул."Марин Дринов" 55, МУ-Варна, отдел СДО, с подпис и печат на директора/управителя на ЛЗ.