Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Следдипломно обучение

​​

Медицински университет - Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов" е единственият медицински университет в България, който на базата на Лицензия  серия СО №5023/02.02.2021г., издадена от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР), има право да извършва специализирано обучение (СО) и издава удостоверения за правоспособност за дейности с източници на йонизиращи лъчения с издаване на Удостоверение за успешно издържан изпит пред Квалификационна изпитна комисия (КИК).

​​​​​​​​​​​​


                 
     

​ ​

Обученията се провеждат:

 • Във всички учебни аудитории и зали на МУ-Варна, вкл. и в базата на УМБАЛ „Св. Марина" – Варна, която е оборудвана с високотехнологична, съвременна  апаратура за диагностика и лечение;
 • В бази на други медицински заведения, след предварително сключен договор между съответното здравно заведение и Медицински университет – Варна.

Видове обучения:

ПЪРВОНАЧАЛНО И ПОДДЪРЖАЩО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ И НЕМЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ ЗА:

 • ПЪРВА ГРУПА – „Персонал (професионално облъчвани лица) с изпълнителски функции, който работи непосредствено с ИЙЛ" и
 • ВТОРА ГРУПА – „Отговорници по радиационна защита и персонал в службите по радиационна защита, както и други лица, които осигуряват и/или контролират радиационната защита при дейности с ИЙЛ".

Цени: - При отказ от участие в заявеното обучение, такса не се възстановява.

Цените на курсовете са както следва: 

Първоначално обучение:*

група:
сума в лв.
учебни часа:
продължителност в дни:
Първа 14020
5
Втора 16030
5

*Часовете са разпределени в една седмица, след което се полага изпит пред Квалификационна изпитна комисия.


Поддържащо обучение:*

група:
сума в лв.
учебни часа:
продължителност в дни:
Първа 605
1
Втора 608
1

*Часовете са разпределени в един ден, без да  се полага изпит пред Квалификационна изпитна комисия.

 

Плащане се извършва след подаване на документи онлайн или в стая 106 сграда Ректорат на МУ-Варна, ул. М. Дринов № 55 – Варна. 

Курсът се провежда при определена минимална и максимална бройка кандидати и при събран пълен набор от необходими документи. 

Университетът може да извършва изнесено обучение в база на заявителя по предварително подписан договор между двете страни на обучението. 

В цените на курсовете за изнесеното обучение са включени хонорарите на обучителите и членовете на Квалификационната изпитна комисия:

1. За първоначално обучение:

За първа група: за обучение с продължителност 20 учебни часа – 217 лева с включен ДДС;

За втора група: за обучение с продължителност 30 учебни часа – 266  лева с включен ДДС; 


2. За поддържащо обучение:

За първа група: за обучение с продължителност 5 учебни часа – 79 лева с включен ДДС;

За втора група: за обучение с продължителност 8 учебни часа – 88 лева с включен ДДС;


Необходими документи за:

 •  Първоначално обучение

- Копие от длъжностна характеристика с имена и подпис на кандидат – обучаемия;

- Копие от документ за професионална квалификация (ако има такъв);

- Копие от диплома за завършена образователна степен;

- Копие от диплома за специалност по СДО (когато кандидат-обучаемият ще работи въз основа на нея);

- Копие от удостоверение за медицински допуск за работа в среда с йонизиращи лъчения (ако има такова);

- Медицинско удостоверение за годност за работа и медицинско удостоверение за отсъствие на психично заболяване – само за новопостъпили служители в съответното звено (по чл.5, ал.1, т.2 от Наредба за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия);

- Копие от документ за платена такса;

- Копие на заповед за ръководител или отговорник на обект с ИЙЛ- за сверка.

 •  Поддържащо обучение

- Копие от последното валидно удостоверение за правоспособност за работа с ИЙЛ;

- Копие от документ за платена такса.

Заявка

Заявление

Заявление за искане на изнесено обучение


График - 2024

ГРАФИК – 2024г.

за провеждане на специализирано обучение за придобиване на

правоспособност за работа с източници на йонизиращи лъчения

(актуализиран към 15.02.2024г. – датите са ориентировъчни ) 


Дати за първоначално обучение:

 • 18.03.2024г.
 • 08.04.2024г.
 • 16.09.2024г.

 Дати за поддържащо обучение:

 • 09.05.2024г.
 • 13.05.2024г.
 • 20.05.2024г.


 


Повече информация можете да получите на:

Диляна Кирилова Димитрова– Йорданова – Експерт, СДО; 

 052/677 016,

 dilyana.dimitrova@mu-varna.bg

Гл. ас. Янка Банева, д.ф., ръководител на СО 

 0899/ 850060,

  yanysh@abv.bg
 


·