Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Щерю Николаев Щерев

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
Дата на публикуване: 26.02.2014 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:Обща хирургия
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра по oбща и оперативна хирургия
Кандидат:д-р Щерю Николаев Щерев
Тема на дисертационния труд:"Съвременен подход при хирургично лечение на хиатални хернии"
Научен ръководител: 

Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н.

Доц. д-р Веселин Петров, д.м.

Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-260/24.09.2013 г. Изготвя
ПредседателПроф. д-р Красимир Иванов, д.м.н. – Ректор на МУ – Варна, Катедра „Обща и оперативна хирургия"Становище
Външен членПроф. д-р Бойко Коруков, д.м.н. – МБАЛ „Царица Йоана" – ИСУЛ, СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Красимир Василев, д.м. – ВМА - СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Темелко Темелков, д.м.н. – ХБ „Проф. Темелков" - ВарнаСтановище
Вътрешен членПроф. д-р Валентин Игнатов, д.м. – Катедра „Обща и оперативна хирургия", МУ - ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Радослав Радев, д.м. – Декан на Факултет по медицина, МУ – Варна, Катедра „Хирургически болести" 
Външен членПроф. д-р Божидар Хаджиев, д.м.н. – УМБАЛ „Св. Георги" - Пловдив 
Автореферат ​ ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 14.03.2014 г. от 13.00 ч.

в аудитория „Проф. Вл. Иванов" на МБАЛ „Св. Марина" – Варна

 ​