Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Ст. преп. Силвена Николова Ставрева-Доростолска, д.ф.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 19.03.2018 г. ​ ​
Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки
Професионално направление: 2.1. Филология
Специалност: „Български език" (български език за медицински цели)
Структурно звено Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт
Първично звено Катедра „Славянски езици и комуникации"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 96/ 01.12.2017 г.  
Кандидат: Ст. преп. Силвена Николова Ставрева-Доростолска, д.ф.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-109/ 31.01.2018 г.Изготвя
Председател Проф. Виолета Горанова Тачева, д.ф.Рецензия
Външен член Проф. Йовка Великова Тишева Рецензия
Външен член Проф. Красимира Славчева АлексоваСтановище
Външен член Проф. Велка Александрова ПоповаСтановище
Външен член  Доц. Марина Георгиева ДжоноваСтановище
Външен членПроф. Иванка Тодорова МавродиеваСтановище
Вътрешен член Доц. Иван Стоянов Мерджанов, д.п.Становище
Резервни членове:
Вътрешен членПроф. д-р Иванка Бончева Паунова, д.м. 
Външен членПроф. Татяна Гаврилова Ангелова 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 20.04.2018 г. (петък) от 14:00 ч. в Заседателна зала на Медицински университет - Варна. ​ ​