Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Силвия Николаева Ангелова

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 23.02.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление:3.7. Администрация и управление
Специалност:

„Организация и управление извън сферата на материалното производство

(в здравеопазването)"

Факултет „Обществено здравеопазване"
Първично структурно звеноКатедра „„Икономика и управление на здравеопазването"
Кандидат:Силвия Николаева Ангелова
Тема на дисертационния труд:„Нагласи  за развитие на иновативни фармацевтични продукти в България"
Научен ръководител: Проф. Тодорка Игнатова Костадинова, д.и.
Заповед на Ректора за състав на НЖ№ Р-109 – 438/ 22.12.2017 г.
ПредседателПроф. Тодорка Игнатова Костадинова, д.и.  – специалност „Администрация и управление", МУ-ВарнаСтановище
Външен членПроф. д.ик.н. Юлия Добрева Узунова – специалност „Маркетинг", Икономически университет-ВарнаРецензия
Вътрешен членДоц. Емануела Иванова Райчева-Мутафова, д.и. - специалност „Икономика и управление (по отрасли)", МУ-ВарнаРецензия
Външен членПроф. Светла Генова Ракаджийска-Грънчарова, д.и. – специалност „Икономика и управление (по отрасли)", Икономически университет-ВарнаСтановище
Външен членДоц. Асена Христова Стоименова, д.ф. – специалност „Фармация", ИАЛСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. Мария Димитрова Рохова - Йорданова, д.и. – специалност „Администрация и управление", МУ-Варна 
Външен членДоц. Александър Иванов Вълков, д.и. – специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (по отрасли и подотрасли) ", УНСС, гр. София 
Автореферат ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 09.03.2018 г. (петък) от 14:00 ч. в Заседателна зала на  Медицински университет-Варна.  ​ ​