Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Максим Иванов Симов


                                                                ​ ​ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР"
Дата на публикуване: 05.01.2016г.
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.4. Обществено здраве
Научна специалност:„Управление на здравните грижи"
ФакултетОбществено здравеопазване
Първично структурно звеноКатедра „Здравни грижи"
Кандидат:Максим Иванов Симов
Тема на дисертационния труд:„Предоставяне на зъботехнически услуги чрез работа в екип"  
Научен ръководител:  Проф. Соня Колева Тончева, д.м.
 Доц. инж. Цанка Димитрова Дикова, доктор
Заповед на Ректора за състав на НЖ № Р-109-319/10.11.2015 г. Изготвя
Председател Проф. Соня Колева Тончева, д.м. – Директор Филиал Шумен към МУ-ВарнаСтановище
Външен член Проф. д-р Стефан Иванов Сиромашки, д.м. - МУ-Пловдив Рецензия
Вътрешен член

 Доц. д-р Методи Захариев Абаджиев, д.м. - Ръководител Катедра „Протетична дентална медицина и ортодонтия", МУ – Варна

 

Рецензия
Външен член Проф. д-р Трифон Атанасов Михайлов, д.м.н. - Факултет „Дентална медицина" при МУ-ПловдивСтановище
Външен член

Доц. д-р Недялка Илиева Кръстева, д.м. - Изпълнителен директор на Антидопингов център,гр.София​

Становище
Резервни членове:
Вътрешен член Доц. д-р Цветан Любенов Тончев, д.м. – Декан Факултет „Дентална медицина", Ръководител Катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия и специална образна диагностика", МУ – Варна  
Външен член  Доц. д-р Гергана Георгиева Петрова, д.м. – Зам.-декан „Качесто и акредитация" при МУ – Пловдив  
Автореферат
​Заседанието на Научното жури ще се проведе на 22.01.2016 г. (петък) от 15.00 ч. в зала 106
на Медицински колеж - Варна. ​ ​