Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Соня Василева Галчева, д.м.

ЗАЕМАНЕ НА АД "ДОЦЕНТ" ​ ​
   Дата на публикуване: 24.03.2017 г. ​ ​
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Специалност: Педиатрия"
Факултет „Медицина"
Първично структурно звено Катедра „Педиатрия"

Публикуван в ДВ

брой/дата:

 ДВ бр. 95/ 29.11.2016 г.
Кандидат: Д-р Соня Василева Галчева, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ Р-109-16/ 27.01.2017 г.Изготвя
ПредседателПроф. д-р Виолета Михова Йотова, д.м.н. Становище
Външен членПроф. д-р Ива Христова Стоева, д.м.н. Рецензия
Външен членДоц. д-р Чайка Кирилова Петрова, д.м. Рецензия
Външен членПроф. д-р Цветелина Иванова Танкова, д.м.н. Становище
Вътрешен член Проф. д-р Кирил Христов Христозов, д.м. Становище
Вътрешен членДоц. д-р Валерия Игнатова Калева, д.м. Становище
Вътрешен членДоц. д-р Наталия Василевна Ушева, д.м. Становище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Лъчезар Радославов Маринов, д.м. 
Външен член Доц. д-р Елисавета Милкова Стефанова, д.м. 
Резюмета на научните трудове ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 24.04.2017 г. (понеделник) от 11.00 ч. в Заседателна зала на Медицински университет - Варна. ​ ​