Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Станислава Павлова Пенева

 

                                                                            ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 28.01.2014 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
ФакултетОбществено здравеопазване
Първично структурно звеноКатедра по здравни грижи
Кандидат:Станислава Павлова Пенева
Тема на дисертационния труд:"Професионализация на медицинската сестра за изграждане на взаимоотношения с пациента в условията на съвременното здравеопазване"
Научен ръководител: Проф. Соня Колева Тончева, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-318/18.12.2013 г. Изготвя
ПредседателПроф. д-р Стоянка Цвяткова Желева-Попова, д.м. – Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването", Научен секретар, МУ - ВарнаРецензия

Външен членДоц. д-р Невяна Георгиева Фесчиева, д.м. – Доцент по социална медицинаРецензия
Външен член Доц. д-р Юлияна Крумова Маринова, д.м. – Ръководител Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт", Тракийски университет – Стара ЗагораСтановище
Външен членДоц. д-р Гена Георгиева Грънчарова, д.м. – Ръководител Катедра „Медицинска етика, управление на здравните грижи и информационни технологии", МУ - ПлевенСтановище
Вътрешен членПроф. Соня Колева Тончева, д.м. - Ръководител Катедра „Здравни грижи", МУ – ВарнаСтановище
Резервни членове:  
Вътрешен членДоц. д-р Клара Георгиева Докова, д.м. – Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването", МУ - Варна 
Външен членДоц. Евгения Кунчева Димитрова, д.м. – Катедра „Сестрински терапевтични грижи", МУ - Плевен 

Автореферат

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 13.02.2014 г. от 10.00 часа

в III-та Аудитория, сграда Ректорат на МУ – Варна

​ ​