Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Доц. д-р Стефка Василева Вълчева-Кузманова, д.м.

ПРИСЪЖДАНЕ НС "ДОКТОР НА НАУКИТЕ" ​ ​
   Дата на публикуване: 23.06.2014 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:Фармакология
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра по предклинична и клинична фармакология
Кандидат:доц. д-р Стефка Василева Вълчева-Кузманова, д.м.
Тема на дисертационния труд:„Психофармакологични и органопротективни ефекти на плодов сок от Aronia melanocarpa в експериментални фармакологични проучвания"
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-63/16.04.2014 г.Изготвя
ПредседателДоц. д-р Мария Делчева Желязкова-Савова, д.м. – Катедра по предклинична и клинична фармакология, МУ – ВарнаРецензия
Външен членЧл.-кор. проф. д-р Радомир Георгиев Радомиров, д.м.н. – Институт по невробиология, БАН  Рецензия
Външен членЧл.-кор. проф. д-р Мила Василева Власковска, д.м.н. – професор по фармакология към Катедра по фармакология и токсикология, Медицински Факултет, МУ – СофияРецензия
Външен членПроф. д-р Иванка Илиева Костадинова, д.м. – Ръководител на Катедра по фармакология и клинична фармакология, МУ – ПловдивСтановище
Външен членПроф. д-р Анна Белчева Беронова, д.м.н. – професор по фармакология, гост-преподавател в МУ – ВарнаСтановище
Външен членДоц. д-р Руси Георгиев Марев, д.м. – Ръководител на Катедра по експериментална и клинична фармакология, дерматология и венерология, Медицински факултет, МУ – ПлевенСтановище
Вътрешен членПроф. д.б.н. Диана Георгиева Иванова – Декан на Факултет по фармация; Ръководител Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, МУ – ВарнаСтановище
Резервни членове:  
Вътрешен членДоц. Бистра Цанева Калчева, д.ф. – Ръководител Катедра по фармацевтични науки, МУ – Варна 
Външен членДоц. д-р Галя Цветанова Ставрева-Маринова, д.м. – Катедра по експериментална и клинична фармакология, дерматология и венерология, Сектор „Експериментална и клинична фармакология", МУ – Плевен 
 Автореферат

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 09.07.2014 г. от 13:30 часа

в III-та аудитория, сграда Ректорат на МУ – Варна

​ ​