Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Светлин Върбанов Върбанов

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР"
   Дата на публикуване: 28.02.2018 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Специалност:„Психиатрия"
Факултет „Медицина"
Първично структурно звеноКатедра „Психиатрия и медицинска психология"
Кандидат:д-р Светлин Върбанов Върбанов
Тема на дисертационния труд:Кроскултурален анализ на нагласата към самоубийство"
Научен ръководител: Доц. д-р Петър Милчев Петров, д.м.
Заповед на Ректора за състав на НЖ№ Р-109-9/ 09.01.2018 г.
ПредседателПроф. д-р Христо Василев Кожухаров, д.м. – специалност „Психиатрия", МУ-ВарнаРецензия
Външен членПолк. доц. д-р Тони Славчев Дончев, д.м. – специалност „Психиатрия", ВМА - СофияРецензия
Външен членДоц. д-р Калоян Руменов Стойчев, д.м. – специалност „Психиатрия", МУ-ПлевенСтановище
Външен членПроф. Валери Стоилов Стоянов, д.пс. – специалност „Психология", Катедра „Психология", ВСУ „Черноризец Храбър"Становище
Вътрешен членДоц. д-р Петър Милчев Петров, д.м. – специалност „Детска психиатрия и медицинска психология", МУ-ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. Иван Стоянов Александров, д.пс. – специалност „Медицинска психлогия", МУ-Варна 
Външен членДоц. д-р Красимир Кръстев Иванов – специалност „Психология", ВСУ „Черноризец Храбър" 
Автореферат ​ ​
Заседанието на Научното жури ще се проведе на 15.03.2018 г. от 14.00 ч. в III–та аудитория, ет. IV, сграда Ректорат на Медицински университет-Варна.  ​ ​