Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Свилен Пламенов Енев

​​ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
   Дата на публикуване: 11.12.2013 г. ​ ​
Област на висше образование:3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление:3.2. Психология
Научна специалност:Медицинска психология
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра по психиатрия и медицинска психология
Кандидат:Свилен Пламенов Енев
Тема на дисертационния труд:"Специфика на преживяване и поведение на младежи, развиващи зависимост към виртуалното пространство"
Научни ръководители: Проф. Иванка Бончева, д.пс       Проф. д-р Георги Попов, д.м.н.
Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-306/28.11.2013 г Изготвя
ПредседателПроф. д-р Риналдо Шишков, д.м.н. – Ръководител Катедра „Психиатрия и медицинска психология“, МУ – Варна Рецензия
Външен членПроф. д.пс.н. Ваня Матанова – Клиничен психолог, Софийски университет Рецензия
Външен членДоц. Павлина Петкова, д.м. – Клиничен психолог, Варненски свободен университет Становище
Външен членДоц. Красимир  Иванов, д.пс. – Варненски свободен университетСтановище
Вътрешен членПроф. Иванка Бончева, д.пс. – Катедра „Психиатрия и медицинска психология“, МУ - ВарнаСтановище
Резервни членове:  
Вътрешен членДоц. д-р Христо Кожухаров, д.м. – Катедра по психиатрия и медицинска психология, МУ - Варна 
Външен членПроф. Валери Стоянов, д.пс. – Варненски свободен университет 
 Автореферат
Заседанието на Научното жури ще се проведе на  07.01.2014 г.