Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Научна дейност

Д-р Таня Николова Кирилова-Кръстева

ПРИСЪЖДАНЕ ОНС "ДОКТОР" ​ ​
Дата на публикуване: 27.02.2014 г. ​ ​
Област на висше образование:7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:7.1. Медицина
Научна специалност:Гастроентерология
ФакултетМедицина
Първично структурно звеноКатедра по вътрешни болести, УС по гастроентерология, хепатология и хранене
Кандидат:д-р Таня Николова Кирилова-Кръстева
Тема на дисертационния труд:"Клинична стойност на ендосонографията при диагностиката, стадирането и проследяването на ректалния карцином"
Научен ръководител: 

Проф. д-р Искрен Коцев, д.м.н.

Проф. д-р Валентин Игнатов, д.м.

Заповед на Ректора за състав на НЖР-109-319/18.12.2013 г. Изготвя
ПредседателПроф. д-р Искрен Коцев, д.м.н. – Ръководител УС по гастроентерология, хепатология и хранене, МУ - ВарнаСтановище
Външен членПроф. д-р Симеон Стойнов, д.м.н. – „Токуда" - СофияРецензия
Външен членДоц. д-р Иванка Маринова, д.м. –УМБАЛ „Св. Георги Странски" - ПлевенРецензия
Вътрешен членПроф. д-р Красимир Иванов, д.м.н. – Ректор на МУ – Варна, Катедра „Обща и оперативна хирургия"Становище
Външен членПроф. д-р Темелко Темелков, д.м.н. – ХБ „Проф. Темелков" - ВарнаСтановище
Резервни членове:
Вътрешен членДоц. д-р Никола Колев, д.м.н. – Ръководител Катедра по обща и оперативна хирургия, МУ - Варна 
Външен членПроф. д-р Божидар Димитров Хаджиев, д.м.н. – МУ - Пловдив 
Автореферат ​ ​

Заседанието на Научното жури ще се проведе на 14.03.2014 г. от 14.00 часа

в аудитория „Проф. Вл. Иванов" на МБАЛ „Св. Марина" – Варна

​ ​